KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021- 2022

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG TÂN HỘ CƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 239/KH-MGTHC Tân Hồng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non
năm học 2021 – 2022

Căn cứ kế hoạch số 716/KH-PGDĐT ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, tiểu học-trung học cơ sở và trung học cơ sở theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐ;
Căn cứ hướng dẫn 153/PGDĐT, ngày 19 tháng 11 năm 2021, về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH-THCS năm học 2021 – 2022;
Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, cán bộ quản lý;
Trường mẫu giáo Tân Hộ Cơ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2021 – 2022 với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cho CBQL và giáo viên.
Nâng cao năng lực dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
2021 – 2022 và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, cán bộ quản lý.
Duy trì kết quả BDTX, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của nhà trường đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới trong từng lĩnh vực giáo dục.
Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng từ xa, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên.
2. Yêu cầu
Bồi dưỡng những nội dung đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ năm học của CBQL, giáo viên. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với đối tượng CBQL và giáo viên phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy.
Công tác BDTX phải kết hợp chặt chẽ với việc đánh giá trình độ, năng lực giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp
II. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Nội dung chương trình bồi dưỡng:
1.1. Chương trình bồi dưỡng 01:
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu (đối với cán bộ quản lý), kỹ năng nghiệp vụ (đối với giáo viên) thực hiện nhiệm vụ năm học giáo dục mầm non áp dụng trong cả nước
– Giáo viên mầm non bồi dưỡng nội dung về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động thuộc chương trình giáo dục mầm non.
– Cán bộ quản lí các trường Mầm non, Mẫu giáo bồi dưỡng nội dung về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động thuộc chương trình giáo dục mầm non, kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục mầm non.
1.2. Chương trình bồi dưỡng 02
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu (đối với cán bộ quản lý), kỹ năng nghiệp vụ (đối với giáo viên) thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ của mỗi địa phương
Cán bộ quản lí và giáo viên mầm non bồi dưỡng nội dung về phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án, đề án, chương trình để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có). Cụ thể thực hiện các chuyên đề như sau:
– Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
– Phương pháp Hỗ trợ phát triển kĩ năng làm quen với Đọc viết và Toán cho trẻ mầm non ở trường.
– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.
– Xây dựng kế hoạch giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.
– Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non.
– Tổ chức hoạt động theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.
– Tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng.
– Giáo dục kĩ năng tình cảm xã hội cho trẻ trong trường mầm non; xây dựng môi trường sạch, đẹp, an toàn.
– Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường Mầm non, Mẫu giáo.
– Hướng dẫn nâng cao năng lực cho giáo viên mầm non trong tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển nhận thức; phát triển thẩm mỹ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương.
– Hướng dẫn các hoạt động giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non thông qua trải nghiệm trong các trường Mầm non, Mẫu giáo.
1.3. Chương trình bồi dưỡng 03:
Bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (đối với cán bộ quản lý); bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (đối với giáo viên)
Cán bộ quản lí các trường Mầm non, Mẫu giáo tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT.
Giáo viên mầm non tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kĩ năng chuyên ngành, số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT.
2. Thời lượng bồi dưỡng:
2.1. Mỗi giáo viên thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên với thời lượng 120 tiết/năm học, bao gồm:
– Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);
– Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);
– Chương trình bồi dưỡng 03: Khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);
2.2. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, có thể thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng 01 và chương trình bồi dưỡng 02 phù hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bắt buộc trong năm học của mỗi giáo viên mầm non (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);
2.3. Căn cứ nội dung chương trình bồi dưỡng 03, giáo viên tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên của trường
2. Thời gian: Trong năm học 2021 – 2022.
IV. HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Hình Thức
1.1. Bồi dưỡng tập trung tại trường, tổ chuyên môn
– CBQL, giáo viên của trường được bồi dưỡng, tập huấn tập trung tối thiểu hai đợt trong năm học để được hướng dẫn các nội dung mới, thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc và làm bài kiểm tra.
– Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác BDTX tại đơn vị để CBQL, giáo viên có điều kiện trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp tự học hiệu quả, đồng thời qua đó giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh và chỉ đạo tốt hơn trong việc thực hiện kế hoạch. Các tổ trưởng chuyên môn tập trung nghiên cứu sâu hơn các mô đun để định hướng giáo viên tham khảo và tự bồi duỡng cho sát với từng nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị. Chỉ đạo các tổ chuyên môn sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý qua các buổi họp hàng tháng để trao đổi, thảo luận về nội dung các chuyên đề giúp cho việc học tập BDTX đạt hiệu quả cao; hướng dẫn kỹ cho giáo viên việc lưu trữ tài liệu cũng như tận dụng nguồn tài nguyên trên internet một cách hiệu quả.
– Đối với nội dung bồi dưỡng 3: Hiệu trưởng chú trọng việc tổ chức hướng dẫn học tập, trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc cũng như việc thực hành, hệ thống hóa kiến thức cho giáo viên.
1.2. Tự bồi dưỡng từ xa, tự học, tự nghiên cứu:
– CBQL, giáo viên tự bồi dưỡng thông qua hình thức tự học, tự học có hướng dẫn, tự nghiên cứu tài liệu; bồi dưỡng qua mạng, qua băng đĩa, bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự nghiên cứu.
– Kết hợp với các lần sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên
môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm chuyên môn.
2. Tài liệu
– Đối với nội dung 1,2: Phòng GD&ĐT sẽ gửi các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT để trường thực hiện và làm tài liệu.
– Đối với nội dung 3: Hiệu trưởng lựa chọn nội dung đồng thời lựa chọn tài liệu phù hợp để giáo viên học tập nghiên cứu.
V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Hình thức đánh giá và hồ sơ lưu:
– CBQL, giáo viên làm bài thu hoạch và bài thực hành tại trường (lưu tại hồ sơ BDTX của trường làm minh chứng trong công tác BDTX hàng năm).
– Hồ sơ lưu Bồi dưỡng thường xuyên:
+ Đối với cá nhân: Kế hoạch BDTX của cá nhân; bài thu hoạch; bài tập nghiên cứu; các báo cáo theo từng mô đun (nếu có),…
+ Đối với tập thể (trường, tổ chuyên môn): Kế hoạch BDTX; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL, GV; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL, GV.
2. Cách đánh giá và xếp loại kết quả BDTX
– Thực hiện theo quy định tại Điều của Thông tư số 19/2019/TTBGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
– Thực hiện việc đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi CBQL và giáo viên luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về quản lý giáo dục; chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.
– Đánh giá việc vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ em; thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung Chương trình bồi dưỡng thường xuyên và quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT.
– Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.
– Xếp loại kết quả:
+ Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định;
+ Không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên: Giáo viên, cán bộ quản lý không đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.
– Giáo viên, cán bộ quản lý được xếp loại hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý.
3. Thời điểm đánh giá
Tháng 5 hàng năm Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức để CBQL, GV viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả BDTX cảu CBQL, GV nhà trường.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí BDTX được chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm
của nhà trường và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu
– Triển khai và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT.
– Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trước ngày 31 tháng 5 hằng năm, cụ thể: Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và phó hiệu trưởng.
– Chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.
– Báo cáo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý về phòng GDĐT trước ngày 15 tháng 6 hằng năm (ngay sau khi kết thúc năm học).
2. Trách nhiệm, quyền lợi của giáo viên
– Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và trình thủ trưởng phê duyệt trước ngày 31 tháng 5 hằng năm.
– Hằng năm, đảm bảo mỗi giáo viên, cán bộ quản lý phải hoàn thành các chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học.
– Được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2021 – 2022. Yêu cầu CBQL và giáo viên của trường nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cá nhân liên hệ về BGH để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD-ĐT Tân Hồng;
– BGH, GV (t/h);
– Lưu: VT.

Nguyễn Thị Lại