Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019

 

.PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG TÂN HỘ CƠ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 122 /KH-MG                                                Tân Hộ Cơ, ngày 11  tháng 9  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ Công văn số: 259/ HD- PGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc thực hiện kế hoạch thời gian  năm học 2018 – 2019 đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở;

Căn cứ công văn số: 261/  PGDĐT, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của nhà trường;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường,

Trường MG Tân Hộ Cơ xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Tình hình chung:

– Trường được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo sâu sát, các ban ngành đoàn thể ở địa phương giúp đỡ nhiệt tình trong công tác điều tra trẻ, huy động học sinh. Đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh Đạo Phòng GD&ĐT trong tất cả các nhiệm vụ, giúp đỡ đơn vị hoàn thành tốt mọi kế hoạch đề ra trong năm học

– Đội ngũ CBGV đạt chuẩn và vượt chuẩn, đội ngũ đoàn kết, nhiệt tình năng nổ trong công tác, có tâm huyết với nghề, mến trẻ tận tụy với công việc, ham học hỏi và nhất trí cao trong mọi hoạt động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm hỗ trợ nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ..

– Bên cạnh đó cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu 02 phòng học và các phòng chức năng ở điểm chính.  Đời sống của nhân dân còn nghèo, làm thuê kiếm sống nên chưa đủ điều kiện để gởi trẻ học lớp bán trú.

 1. Tình hình của nhà trường:

          * Trường gồm 04 điểm trường 01 điểm chính 03 điểm phụ. Điểm chính được xây dựng khang trang gồm 8 phòng học, đồ dùng đồ chơi ngoài trời tương đối đầy đủ, riêng 01 điểm phụ  chưa được trang bị đầy đủ đồ chơi ngoài trời.

* Tổng số: 24 người , trong đó:

-CBQL:  03 người,  Nữ: 03;  Đạt trình độ chyên môn trên chuẩn (3/3); Lý luận chính trị( 02/03 TC )

 

– Giáo viên: Tổng số: 16 GV

+ Bán trú: 10 người.

+ 2 buổi/ngày: 06 GV

 • Trình độ: Trên chuẩn: 16 người( Đại học 15; Cao đẳng 01);
 • Số lượng trẻ: ( tính đến thời điểm ngày 10 tháng 9 năm 2018)
Nhóm, Lớp

 

Hai buổi Bán trú Tổng số lớp Tổng số HS Ghi chú
 

Số lớp

Học sinh Nữ  

Số lớp

Học sinh Nữ
Nhóm 24-36 tháng       1 20 11 1 20/13  
Lớp 3 tuổi 1  21 10 1 24 18 1 45/28  
Lớp 4 tuổi 1 25 13 1 24 11 2 49/24  
Ghép 3-4 tuổi 1 29 19       2 29/19  
Ghép 4- 5 tuổi       1 26 9 2 26/9  
Ghép 3-4-5 tuổi   2 34 17       1 34/17  
Lớp lá 1 31 13 1 29 14 4 60/27  
Tổng cộng: 6 140 72 5   123 63 12 263/135  

 

 

 1. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ. Thực hiện tốt các công văn hướng dẫn của Phòng giáo dục đào tạo như: Công văn hướng dẫn số 259/ HD-PGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Tân Hồng, về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với Giáo dục Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; Công văn số 261/PGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018– 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tân Hồng;

Phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy mạnh các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường, Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ.  Quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tăng cường nguồn lực, duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tiếp tục đổi mới và chú trọng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN

 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

 Năm học 2018 – 2019 Trường Mẫu Giáo Tân hộ Cơ, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”. Các cuộc vận động do Bộ giáo dục và Đào tạo phát động như: cuộc vận động “Hai không”;Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh; lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.

Đẩy mạnh công tác xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Nhà trường triển khai các văn bản về việc xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và an toàn đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Từng tổ phụ trách phân công  từng thành viên trong tổ có nhiệm vụ xây dựng môi trường cho từng lớp học.

 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; Tăng tỷ lệ huy động trẻ.

* Chỉ tiêu cần đạt:

– Tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ từ 2 đến 2.5% và trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tăng 2.5 đến 3%, duy trì tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo quy định của tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Bán trú 5 tuổi 2%.

+Tỷ lệ huy động: Nhà trẻ 33%.

Mẫu giáo 94 %; Riêng trẻ 5 tuổi > 99%

Bán trú 5 tuổi  26%

* Chỉ tiêu cụ thể từng lớp: ( giảm 01 lớp so với năm học trước)

 

STT Tên lớp Số học sinh       Số GV Ghi Chú
1 Nhóm trẻ 20 02 Bán trú
2 Mầm 1 25 02 Bán trú
3 Chồi 1 25 02 Bán trú
4 Ghép 4-5 tuổi 26 02 Bán trú
5 Lá 1 29 02 Bán trú
6 Mầm 2 23 01 2 buổi/ ngày
7 Chồi 2 25 01 2 buổi/ ngày
8 Lá 2 31 01 2 buổi/ngày
9 Ghép 3-4 ( ĐT) 20 01 2 buổi/ngày
10 Ghép 4-5 ( ĐT) 20 01 2 buổi/ngày
11 Ghép 3,4,5 tuổi 18 01 2 buổi/ngày
12 Ghép 3, 4,5 tuổi 25 01 2 buổi/ngày
  Cộng         287 17 2 buổi/ngày

     * Biện pháp:

         Căn cứ vào điều kiện thực tế của Nhà trường, tham mưu với chính quyền sớm có đầu tư cơ sở vật chất đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp theo danh mục tối thiểu của Bộ qui định. Kết hợp ban ngành địa phương kêu gọi, góp phần huy động trẻ đến trường.

Thường xuyên nhắc nhở, kịp thời uốn nắn giúp giáo viên có ứng xử khéo léo, vui vẻ, tận tâm trong chăm sóc giáo dục trẻ làm cho phu huynh an tâm.

Tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh gởi trẻ dễ dàng về thủ tục.

 1. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi:

* Chỉ tiêu cần đạt:

Nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các mục tiêu PCGDMNTNT; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập; thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT. Cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

Huy động đối với trẻ khuyết tật tạo mọi điều kiện để phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến trường hòa nhập

Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em năm tuổi đến trường đạt 100%; trẻ năm tuổi được học 2 buổi/ ngày đạt 100%; 100% trẻ năm tuổi hoàn thành Chương trình GDMN.

100% giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo; trong đó, trên chuẩn đào tạo đạt 100% trở lên.

* Biện pháp:

Tập trung các nguồn lực để đảm bảo thực hiện PCGDMNTNT theo kế hoạch đã đề ra.

Tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể địa phương, mạnh thường quân trong việc đầu tư xây dựng, tăng cường CSVC , thiết bị đồ dùng đồ chơi.

Phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi của xã điều tra, rà soát nắm số lượng chính xác từng đối tượng, từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi từ 0- 5 tuổi.

Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra các tiêu chí thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi  đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác.

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:
 2. a) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non:

 * Chỉ tiêu cần đạt:

Quán triệt đến toàn thể CBQL, GVMN nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình, tập huấn, hỗ trợ giáo viên tổ chức thực hiện tốt Chương trình GDMN sau chỉnh sửa. 100 % số  lớp và 100% GV dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và 12 nhóm lớp học 2 buổi/ ngày. Dạy trẻ theo hướng tích hợp các nội dung chăm sóc giáo dục theo chủ đề nhằm kích thích khả năng tư duy sáng tạo ở trẻ; Giaó dục phát triển hành vi, thói quen tốt cho trẻ; Giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi: Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Biển hải đảo- khí hậu phòng chống thảm họa thiên tai.

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-PGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục đi sâu thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm- Chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù  hợp,với lớp mình phụ trách, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Chú trọng đổi mơi tổ chức môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “ học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với từng lứa tuổi.Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết ơ các nhóm lớp. Tạo điều kiện cho trẻ phát triển ở mọi lúc mọi nơi.

Tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình GDMN; trang bị đủ thiết bị,đồ chơi phát triển vận động cho trẻ theo quy định; giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; nhân rộng những điển hình thực hiện tốt chuyên đề“ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”.Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động vui chơi trong nhà trường, thường xuyên thay đổi và tạo được sự mới lạ nhằm kích thích sự hứng thú của trẻ.

Phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp GDMN. Tăng cường trao đổi thực hiện chương trình GDMN ở các lớp ghép nhiều độ tuổi. Thực hiện và tạo điều kiện thuện lợi ở các nhóm lớp để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ..

Tiếp tục thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Tham gia lớp tập huấn  hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn PTTENT do Sở GD&ĐT tổ chức cho các giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi, tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức cho các bậc cha mẹ và cộng động hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1.

 * Biện pháp:

Thực hiện đầy đủ chương trình chăm sóc giáo do Bộ giáo dục và Đào tạo qui định.

Tham mưu các cấp xây dựng thêm các phòng chức năng để đảm bảo cho công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia theo lộ trình.

Tập trung đầu tư cho tiết dạy của giáo viên và mở chuyên đề các tiết dạy mẫu theo từng nội dung.

Tăng cường làm đồ dùng dạy học phục vụ cho tiết dạy không dạy chay, không cắt xén chương trình.

Tổ chức các hình thức học tập trao đổi kinh nghiệm về giáo dục mầm non, tăng cường công tác kiểm tra.

Thao giảng 2 hoạt động/ tháng; mở hội giảng 1 quý/ 1 lần( 2 hoạt động) trong công tác chăm sóc và giáo dục và mở chuyên đề của huyện.

– Chất lượng các phong trào mũi nhọn:

* Chỉ tiêu cần đạt:

– Tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức.

– Có kế hoạch bồi dưỡng trẻ ngay từ đầu năm học, tuyển chọn đúng chất lượng đủ tiêu chuẩn.

 – Hội thi: “ giáo viên dạy giỏi”

Cấp cơ sở: Tháng 02/2019; đạt 80%

– Sáng kiến kinh nghiệm:

Cấp cơ sở: tham gia 18/ 18; tỷ lệ đạt 80%

Cấp huyện: đạt 80%

– Hội thi: “ Bé khỏe bé ngoan”

Cấp cơ sở: tháng 4/ 2019; đạt 100%

Cấp huyện: Tháng 5/ 2019; đạt 100%

 – Hội thi “ Hội khỏe măng non”

Cấp huyện:  Tháng 3/2019; đạt giải I

Cấp tỉnh: Tháng 5/ 2019. giải nhì

– Hội thi “ Bé khéo tay “

Cấp cơ sở: tháng 12/ 2018; đạt 80%

Cấp huyện: tháng 3/2019;  đạt 1 giải I; 2 giải II; 3 giải III

Cấp tỉnh: tháng 5/ 2019; đạt 1 giải 3

          – Hội thi” Đầu bếp tí hon”:

Cấp cơ sở: Tháng 12/2018. có 6 đội dự thi, 01 đội giải nhất dự thi cấp huyện.

Cấp huyện: Tháng 3/2019. đạt giải II.

Cấp tỉnh:  tháng  5/ 2019; Phấn đầu dự thi cấp tỉnh

– Hội thi “ Bé thông minh nhanh trí”:

Cấp cơ sở: Tháng 12/2018, có 6/6 đội dự thi, chọn 1 đội nhất thi cấp huyện.

Cấp huyện: Tháng 3/2019. Đạt giải nhì

Cấp tỉnh: Tháng 5/ 2019, phấn đấu dự thi cấp tỉnh

– Hội thi “Bé vui giao thông”:

Cấp cơ sở: chọn 1 đội dự thi

Cấp huyện: Tháng 3/2019, đạt giải II

Cấp tỉnh: Tháng 5/ 2019, phấn đấu dự thi cấp tỉnh

* Biện pháp:

– Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của giáo viên và trẻ trong giảng dạy và học tập.

– Giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, lập hồ sơ theo đúng tiêu chuẩn dự thi.

– Giao giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên có năng khiếu chọn lọc các trẻ và bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

 1. b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

* Chỉ tiêu cần đạt:

Thực hiện nghiêm túc Nghịđịnh 80/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủQuy định vềmôi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.

100% Cán bộ- giáo viên- nhân viên của trường ký cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

* Biện pháp:

Quán triệt, nâng cao công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, cha mẹ trẻ  trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các nhóm lớp, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại các nhóm lớp trong nhà trường.

Quán triệt trong đội ngũ CBGVNV của trường nắm rõ Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT.

 1. c) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe:

* Chỉ tiêu cần đạt

Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn trong nhà trường, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Đối với các cơ sở GDMN sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần cần rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định, không sử dụng những phần mềm chưa thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc không đảm bảo các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở GDMN.

Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định vềcông tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng)). Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi đều dưới 2,0 % và giảm so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

. Đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tế của trường. Khi xây dựng thực đơn cho trẻ cần lưu ý đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu là đủ năng lượng và đảm bảo sự cân đối giữa các chất sinh năng lượng của thực đơn. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong  bếp ăn tại trường.

Tăng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường; trong đó trẻ 5 tuổi tăng ít nhất 2%( Năm học 2017- 2018 đạt 26%; Năm học 2018 – 2019 đạt 28

Tổ chức cho trẻ ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ/ ngày  và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, chất lượng bữa ăn đủ chất, đủ lượng  cho trẻ.

Đối với các điểm lẻ đơn vị tổ chức cho trẻ uống sữa 5lần/ tuần.

* Biện pháp:

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong trường.

Chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác chăm sóc, nuôi dưỡng quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú trong trường. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, hình thức tổ chức để trẻ được ăn bán trú tại trường, nâng cao chất lượng bữa ăn. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Cử cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia tập huấn về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Các lớp bán trú phải trang bị dụng cụ đánh răng nhằm bảo vệ nụ cười Việt Nam, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non.

Thực hiện giữ gìn vệ sinh, vệ sinh môi trường lớp học thường xuyên 2 lần/ tuần bằng nước sát khuẩn clomin B thật tốt và tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về việc phòng chống dịch bệnh.

Lưu mẫu thức ăn hàng ngày, có hợp đồng giữa người mua và người bán thực phẩm để qui trách nhiệm cho người cung cấp(Nếu có sơ xuất xảy ra).

 1. d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

– Kiểm định chất lượng trường mầm non

+ Nhà trường triển khai các văn bản về đánh giá chất lượng trường mầm non đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

+ Xây dựng kế hoạch, viết báo cáo hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng trường.

+ Từng tổ phụ trách tiêu chuẩn và từng thành viên trong tổ có nhiệm vụ viết báo cáo về các tiêu chí, thu thập các minh chứng. Các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt nhà trường tiếp tục khắc phục bằng các biện pháp để đạt được .

+ Hoàn thành hồ sơ minh chứng cuối học kỳ I để đón đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học kỳ II.

 – Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

+ Nâng cao chất lượng bậc học thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý  và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

+ Phấn đấu đến 2019 trường đạt chuẩn Quốc gia thực sự đảm bảo chất lượng và điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo thực hiện đạt 5 tiêu chí. Nhà trường phấn đấu đạt 4 tiêu chí  và tiêu chí cơ sở vật chất hiện tại chưa đảm bảo.

Tiêu chuẩn 1 Tổ chức và quản lý

Tiêu chuẩn 2 Đội ngũ giáo viên và nhân viên

Tiêu chuẩn 3 Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Tiêu chuẩn 4 Quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, đơn vị chưa có các phòng chức năng theo quy định trường đạt chuẩn.

Tiêu chuẩn 5 Thực hiện xã hội hóa giáo dục

 1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

* Chỉ tiêu cần đạt :

Sửa chữa đồ chơi ngoài trời

Giáo viên làm đồ dùng theo Thông tư 02/2010 ban hành danh mục đồ dùng  – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu.

Sử dụng phát huy có hiệu quả có tác dụng các trang thiết bị sẵn có và bảo dưỡng giữ gìn các cơ sở vật chất.

Rà soát mua sắm bổ sung đồ dùng theo thông tư 02 cho các lớp.

Biết sử dụng khai thác thông tin qua Internet.

Trường nối mạng Internet và có 80% CBQL và GV có khả năng khai thác sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục để góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

* Biện pháp :

Thường xuyên đề xuất với ngành với địa phương để thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra.

Động viên tinh thần làm chủ của CB – GV coi lớp, trường như nhà của mình.

Tạo điều kiện về thời gian để giáo viên, nhân viên tiếp xúc với máy tính và học thêm tin học.

Đầu tư kinh phí và đăng kí mua phần mềm có liên quan  phù hợp của ngành mầm non.

 1. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non:

* Chỉ tiêu cần đạt:

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GVMN thực hiện Chương trình GDMN  điều chỉnh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên môn theo cụm, khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN. Nâng cao năng lực CBQL, GVMN ứng dụng CNTT trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.

Đảm bảo đủ số lượng đội ngũ CBQL, GV  theo quy định danh mục về vị trí việc làm đồng thời đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDMN.

        100% CBGV phải đạt chuẩn nghề nghiệp GV từ mức khá trở lên và được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

100% CBGV được tham dự tập huấn và học tập bồi dưỡng thường xuyên.

80 % GV đạt GVDG cấp trường tổ chức tháng 12/2018.

Có trên 80% CBGV biết ứng dụng CNTT vào trong quản lý và giảng dạy.

* Biệp pháp:

Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Mầm non.

Bồi dưỡng năng cao năng lực CBQL hiểu biết, năm vững về quản lý trường học.

Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn HT, P.HT trong trường Mầm non, đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

          Tạo mọi điều kiện, khuyến khích CBGV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Trong năm không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo.

Đẩy mạnh ứng dung CNTT tăng số lượng CBQL và GV biết ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

Tạo điều kiện cho GV đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy,  phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, nhân rộng việc sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Tham mưu, đề xuất về Phòng GD&ĐT thực hiện thông tư về định mức biên chế trong Nhà trường, phân công giáo viên có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đưa giáo viên tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm của trẻ. Nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay và kết quả tốt của hội thi giáo viên dạy giỏi.

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về quản lý cho tổ khối trưởng. Nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, Tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN cho đội ngũ Cán bộ giáo viên.

Phối hợp với đoàn thể công đoàn, chi đoàn vận động, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể nhà trường. Giúp cán bộ giaó viên có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, Có ý thức tổ chức, sống, làm việc, học tập theo pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có sự hợp tác tương trợ tin yêu lẫn nhau, tạo được niềm tin trong phụ huynh. Xây dựng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho CBQL và giáo viên, nhân viên đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng quy định.

 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục :
 2. a) Thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật về giáo dục mầm non

* Chỉ tiêu cần đạt

Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ  tập viết chữ.

Phó Hiệu Trưởng có khả năng chuẩn bị tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị  ……. và thực hiện tốt công tác kiểm tra xếp loại giáo viên, nhân viên về lĩnh vực mình phụ trách.

Tổ trưởng tổ chuyên môn có khả năng lập kế hoạch tổ chức thảo luận tham mưu ý kiến cho Hiệu trưởng, đảm bảo đoàn kết dân chủ, không có khiếu kiện  xảy ra .

Biện pháp :

Phân công giáo viên và các chức danh theo nhu cầu, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và theo năng lực của từng giáo viên.

Củng cố tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ CB-GV-CNV Nhà trường, kịp thời giải quyết các khó khăn, thắc mắc một cách thỏa đáng.

 1. b) Công tác kiểm tra

Chỉ tiêu cần đạt :

Đẩy mạnh công tác kiểm tra hàng ngày, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất.

* Về kiểm tra :

Hàng tháng 50% GV- NV được kiểm tra 1 lần .

Trong năm 50% GV được kiểm tra toàn diện 01lần

Khi cấp phòng, sở thanh  kiểm tra toàn diện đạt từ loại khá trở lên .

* Về thi đua :

Trường đạt trường lao động xuất sắc; Chi bộ trong sạch vững mạnh

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, theo chỉ tiêu quy định.

Công đoàn đạt công đoàn xuất sắc vững mạnh, đơn vị đạt công sở văn hóa.

100% CB- GV –CNV đạt gia đình văn hoá.

Phấn đấu có 80% CĐV nữ đạt giỏi việc trường đảm việc nhà.

Cuối năm có 80% CBCC được xếp loại hoàn thành xuất sắc và 20% xếp loại hoàn thành tốt.

Trong năm không có trường hợp CB – GV – NV vi phạm đạo đức và các vi phạm khác .

 Biện pháp :

Từng CB – GV – CNV  đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học

Kết hợp công đoàn tổ chức tốt cuộc đợt thi đua trong năm .

Thường xuyên quán triệt NV – GV điều lệ trường Mầm Non , chuần nghề nghiệp GVMN , nội quy ,quy chế của ngành của trường và các văn bản khác

 1. c) Thực hiện cải cách hành chính :

Chỉ tiêu thực hiện :

Nhân viên trực văn phòng thường xuyên, không gây phiền hà khi phụ huynh đến liên hệ công tác .

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ cá nhân trẻ nhanh chóng đầy đủ thông tin ở tại lớp học.

Thực hiện thông tin báo cáo nhanh, kịp thời và chính xác.

Không để tình trạng phụ huynh phản ánh khi xãy ra thắc mắc cần giải thích rõ ràng kịp thời cho phụ huynh rõ.

Cần thông tin đến phụ huynh rõ ràng chính xác tất cả các nội dung.

Xây dựng kế hoạch, công tác thống kê báo cáo rõ ràng kịp thời và đúng biểu mẫu.

Biện pháp :

Thường xuyên kiểm tra đội ngũ, nắm bắt và ghi nhận những đề xuất của giáo viên, phụ huynh để cải tiến lề lối làm việc ngày càng hiệu quả và khoa học.

* Lịch họp của đơn vị :

Họp hội đồng nhà trường 2lần/ năm. Hoặc có họp đột xuất sẽ  có thông báo.

Họp hội đồng sư phạm nhà trường và chuyên môn 1 lần/ tháng.

Các tổ khối sinh hoạt 2 tuần / 1 lần.

* Chế độ Giáo viên – Nhân viên báo cáo về Ban giám hiệu trường :

Báo cáo hoạt động 1lần/ tháng .

Giáo viên báo cáo cho Ban giám hiệu trường về các hoạt động 1lần/ tháng vào cuối tháng

8.Thực hiệu tốt công tác xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế:

Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường bằng nhiều hình thức như: Buổi họp phụ huynh học sinh; giờ đưa đón trẻ; …Các phụ huynh và mạnh thường quân rõ hơn trong công tác xã hội hóa giáo dục.

 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non:

* Chỉ tiêu cần đạt:

Kết hợp với các ngành thuộc từng lĩnh vực chuyên môn đến tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh về kiến thức nuôi dạy con, cách phòng và chăm sóc trẻ khi bị ốm .

Giáo viên tuyên truyền về việc giáo dục trẻ, thường xuyên trao đổi giải thích để các bậc phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc đưa con đi nhà trẻ đi học cùng bạn bè và trẻ được học 2 buổi / ngày đáp ứng việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.

           Tổ chức các góc tuyên truyền ngay tại lớp học đạt 100% tổng số lớp.

Mỗi quí tổ chức họp phụ huynh học sinh ít nhất 1 lần .

Huy động trẻ đạt và vượt chỉ tiêu.

* Biện pháp :

Trao đổi thường xuyên với phụ huynh ở mọi lúc mọi nơi.

Thường xuyên rèn luyện kỹ năng tuyên truyền cho giáo viên .

Tổ chức họp phụ huynh ở lớp cho giáo viên tuyên truyền .

Thường xuyên tham mưu với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương.

 1. IV. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 2019:
 2. Học kì I :

Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 04 tháng 01 năm 2019 ( 18 tuần)

 1. Học kì II:

Từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019 ( 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục và nghỉ tết).

Tổ chức tổng kết năm học cuối tháng 5/ 2019.

 1. Các ngày nghỉ trong năm:

– Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật lao động và các quy định tại các văn bản dưới luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ tết nguyên đán ít nhất 07 ngày.

– Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 02 tháng ( bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen lẫn trong năm).

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Ban giám hiệu nhà trường:

Triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ; hướng dẫn các tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học.

 1. Công đoàn nhà trường:

Thường xuyên phối, kết hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, tổ chức  phát động  phong trào thi đua, bình xét thi đua.

Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi cho đội ngũ.

 1. Chi đoàn thanh niên:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và phối hợp với nhà trường đôn đốc đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học.

 1. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng:

Căn cứ vào kế hoạch nhà trường xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ.

Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm học.

 1. CB, GV, NV:

Căn cứ kế hoạch của nhà trường, của tổ xây dựng kế hoạch cụ thể nhiệm vụ được phân công để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018– 2019 của Trường mẫu giáo Tân Hộ Cơ./.

 

Nơi nhận:

– PGD & ĐT( báo cáo);

– UBND xã ( báo cáo);

– Lưu: VT.

 

 

 

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                Nguyễn Thị Lại

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………