QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯƠNG

PHÒNG GD& ĐT TÂN HỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG TÂN HỘ CƠ                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRONG TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HỘ CƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:187 /QĐ-MGTHC, ngày 25 / 9  /2019

của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và trong xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa được áp dụng trong thời gian công tác tại trường và ngoài xã hội.
 2. Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ của Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ năm học 2019-2020.

       Điều 2. Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

 1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với trẻ, với phụ huynh và trong quan hệ xã hội.
 2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức.
 3. Thực hiện công khai các hoạt động, nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 4. Là căn cứ để đánh giá, khen thưởng và xếp loại hằng năm.

 

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ĐÔI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

 1. Chuẩn mực đạo đức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động

Điều 3. Phẩm chất đạo đức

        1.Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chình sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập rèn luyện nâng cao lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 1. Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp hành sự phân công của cấp trên; có ý thức vì tập thể sư phạm, luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung, bảo vệ danh dự nhà trường, giữ gìn và phát huy truyền thống “ Dạy tốt, học tốt”.
 2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

        Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

 1. Tâm huyết với nghề nghiệp, yêu thích nghề dạy học; có ý thức giữ gìn danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, yêu thương bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với trẻ, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng.
 2. Tận tụy với công việc được giao; thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế; Nội quy của nhà trường, của ngành.

3.Công bằng trong chăm sóc và giáo dục, đánh giá khách quan, đúng thực chất khả năng của trẻ; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng lãng phí.

 1. Có thiện chí, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời luôn chân thành đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo; thường xuyên tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
 2. Có tinh thần giữ gìn và bảo vệ uy tín, phẩm chất, đạo đức Nhà giáo.

Điều 5. Lối sống, tác phong

 1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

 1. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với trẻ; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.
 2. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trang phục phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán chú ý của trẻ.
 3. Đoàn kết, tương trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh, đồng nghiệp và với trẻ.
 4. Xây dựng gia đình văn hóa, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau; chăm sóc, giáo dục con cái học hành ngoan ngoãn, lễ độ; thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.
 5. Luôn ý thức có trách nhiệm đối với tương lai của mỗi học sinh.

        Điều 6. Thái độ của cán bộ, nhà giáo đối với trẻ

 1. Cần thể hiện thái độ trung thực, gần gũi, tin cậy và cảm thông để có thể chia sẻ tình cảm với trẻ.
 2. Tôn trọng trẻ, lắng nghe các ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của trẻ, không làm cho trẻ bị lệ thuộc.
 3. Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích trẻ chủ động, sáng tạo học tập, tạo cơ hội công bằng đối với tất cả trẻ trong lớp.
 4. Nội dung quy tắc ứng xử

        Điều 7. Quy tắc úng xử chung

1.Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

 1. Thực hiện tốt lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.
 2. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
 3. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; phụ huynh và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.
 4. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.
 5. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong nhà trường theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.
 6. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
 7. Không gian lận, dối trá, vu khống, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.
 8. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Điều 8. Ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

 1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
 2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
 3. Ứng xử với phụ huynh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
 4. Ứng xử với khách đến trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 9. Ứng xử của giáo viên

 1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của trẻ.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.
 3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.
 4. Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
 5. Ứng xử với phụ huynh: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

        Điều 10. Ứng xử của nhân viên

 1. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.
 3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.
 4. Ứng xử với phụ huynh và khách đến trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Điều 11. Ứng xử của phụ huynh

 1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
 3. Chào hỏi niềm nở, chỉ dẫn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cha, mẹ trẻ, giải quyết công việc khách quan, tận tụy, chu đáo…
 4. Xác lập mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường và gi đình; thường xuyên trao dổi để cùng phối hợp giáo dục trẻ tiến bộ, tạo mọi điều kiện giúp trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

       Điều 12. Ứng xử của khách đến trường

 1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.
 2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm

 

 

Chương III

TRÁC NHIỆM THỰC HIỆN

 

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động nhà trường

 1. Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại quy tắc này.
 2. Có trách nhiệm vận động các đồng nghiệp thực hiện các quy định tại Quy tắc này; khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý để học sửa đổi, đồng thời phản ánh với Ban giám hiệu.

    Điều 14. Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường

 1. Công khai Quy tắc ứng xử trong nhà trường đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và niêm yết tại bản thông tin của nhà trường. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung trong Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và các tổ chức cá nhân có liên quan.

2.Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy tắc này, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 1. Kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phê bình chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

 

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TÂN HỒNG

      TRƯỜNG MG TÂN HỘ CƠ

 
Số: 187/QĐ-MGTHC

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
             Tân Hộ Cơ, ngày 25  tháng 9  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quy tắc ứng xử trong Trường mẫu giáo Tân Hộ Cơ

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HỘ CƠ

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc Quyết định Ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của CB-GV-CNV trường mẫu giáo Tân Hộ Cơ.

Điều 2: giao cho tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức học tập, thực hiện Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các tổ chức đoàn thế, cá nhân trường mẫu giáo Tân Hộ Cơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3 (th/h);

-Lưu VT.

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Thị Lại